Gorlizki, Yoram

 
  • Networks, Loyalty, and Institutional Change in the Soviet Union

    Yoram Gorlizki and Oleg Khlevniuk

    08/05/2020, Hardcover
    $65.00 |
    ISBN: 9780300230819