Kinoshita, Kyoko

 
  • Art of the Kano

    Felice Fischer and Kyoko Kinoshita; With essays by Felice Fischer, Kyoko Kinoshita, Yukio Lippit, Masato Matsushima, Shunroku Okudaira, and Aya Ota

    03/10/2015, Cloth
    $75.00 |
    ISBN: 9780300210491