Accessing Course Texts During COVID-19

Learn more about the actions Yale University Press is taking.

Ouyang, Zhongshi

 
  • Translated and edited by Youfen Wang. Zhongshi Ouyang, Wen C. Fong, Baolin Cao, Wenjun Cong, Dun Huang, Jingxian Wang, Shizheng Wang, Yuchi Wang, Peigui Ye, Junjie Zhou, Guantian Zhu, Qianshen Bai, Uta Lauer, and Craig Shaw

    09/23/2008, Cloth
    $75.00 |
    ISBN: 9780300121070