Shatskikh, Aleksandra

 
  • Malevich and the Origin of Suprematism

    Aleksandra Shatskikh; Translated by Marian Schwartz

    11/13/2012, Cloth
    $50.00 |
    ISBN: 9780300140897